Về chúng tôi

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27 (Nhà máy Z127) là doanh nghiệp Quốc phòng – An ninh
trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, được thành lập năm 1966.