Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27 (Nhà máy Z127) là doanh nghiệp Quốc phòng – An ninh
trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, được thành lập năm 1966.

Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau của đất nước, được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ của nhiều cơ quan, bạn hàng, cùng với sự phấn đấu không biết mệt mỏi của các thành viên trong đơn vị, các mặt hoạt động của Công ty luôn có bước phát triển, đời sống và việc làm của người lao động được đảm bảo và không ngừng cải thiện.