phát huy truyền thống đơn vị , thực hiện tốt phong trào thi đua "dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng"!

Về chúng tôi

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27 (Nhà máy Z127) là doanh nghiệp Quốc phòng – An ninh
trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, được thành lập năm 1966.