Tổ 6 phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | (84).208.3844.179
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG NHÀ MÁY NĂM 2021

Lãnh đạo chỉ huy các cấp trong đơn vị đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản của cấp trên, cấp mình về công tác bảo đảm An toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong năm 2021, công tác phòng chống cháy nổ (AT,VSLĐ; PCCN) ở Nhà máy Z127 đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức và ý thức về thực hiện AT, VSLĐ; PCCN của CBCNV đã được nâng lên, môi trường lao động của người lao động đã từng bước được cải thiện.

 Để tăng cường và nâng cao chất lượng công tác AT,VSLĐ; PCCN; bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác AT, VSLĐ; PCCN và nguyên tắc “Không bảo đảm an toàn, không sản xuất”Nhà máy đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như: Thành lập Ban An toàn hoạt động chuyên trách; Thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động nhà máy; kiện toàn mạng lưới An toàn - vệ sinh viên, lực lượng PCCC, CHCN và quy chế hoạt động; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác ATLĐ, BHLĐ…

Đồng thời luôn luôn coi trọng triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về AT, VSLĐ; PCCN đến CBCNV bằng các hình thức, biện pháp tuyên truyền linh hoạt, chất lượng, hiệu quả gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ phận, đơn vị. Xây dựng làm tốt panô, khẩu hiệu và các Bảng nội quy về an toàn vệ sinh lao động, các bảng cảnh báo trực quan về an toàn lao động, PCCN; Mua sắm, cấp phát đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, các phương tiện PCCN; từng bước đầu tư các hệ thống xử lý khói, bụi… và triển khai công tác 5S, Kai zen; kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về công tác AT, VSLĐ; PCCN ở các bộ phận đã giúp cho việc thực hiện về công tác AT, VSLĐ ở mỗi bộ phận ngày càng tiến bộ góp phần trong công tác bảo đảm An toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong Nhà máy năm 2021.

Trong thời gian tới tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU ngày 08/7/2016 của Đảng ủy Tổng cục và Nghị quyết số 187 ngày 10/10/2016 của Đảng ủy Z127 về lãnh đạo nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất; đề ra phương hướng lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn sản xuất những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Nhà máy Z127 ngày càng phát triển.

Thành viên tổ chuyên môn kỹ thuật kiểm tra an toàn Nhà máy làm việc với PX về công tác an toàn, VSLĐ, an toàn về điện, an toàn thiết bị, PCCC, PCCN, CHCN.

 

Kiểm tra thực hiện công tác 5S của phân xưởng

 

Vệ sinh máy móc, khu vực làm việc sau ca sản xuất

 

Thành viên tổ chuyên môn kỹ thuật kiểm tra an toàn Nhà máy kiểm tra công tác an toàn, VSLĐ, an toàn về điện, an toàn thiết bị tại phân xưởng.

 

Duy trì thực hiện tốt công tác 5S tại phân xưởng

 

Khu vực hộp PCCC, biển cảnh báo cháy nổ tại phân xưởng

 

Bài: Ban An toàn

Ảnh: Trâm Anh